Natječaji

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE

ZLATARSKO ZLATO ZLATAR

Zlatar, Kralja Petra Krešimira 6

KLASA: 112-01/22-01/02

URBROJ: 2211-341-01/22-191

Zlatar, 14.09.2022.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato Zlatar, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato raspisuje


N A T J E Č A J
za radno mjesto odgojitelj/ica
(voditelj programa predškole)
za popunu radnog mjesta


  ODGOJITELJ/ICA - jedan (1) izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme
  (voditelj programa predškole od 03.10.2022. do 31.05.2023.)
  UVJETI: Sukladno članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97)
  Probni rad određuje se u trajanju od 30 dana.
  Uz prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti:
  1. životopis (vlastoručno potpisan)
  2. dokaz o državljanstvu
  3. dokaz o stručnoj spremi (preslika)
  4. dokaz o radnom stažu – elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne stariji mjesec dana od objave natječaja
  5. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od dana objave natječaja
  6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak - ne starije od dana objave natječaja
  7. potvrdu Centra za socijalnu skrb da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere – ne stariju od šest mjeseci
  Za prijavu na natječaj dovoljno je dostaviti preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike jer se natječajna dokumentacija ne vraća). Kandidat koji bude izrabran u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.
  U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.
  Kandidat koji ostvaruje prednost prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21) mora se pozvati na to pravo te priložiti potpunu dokumentaciju. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21) nalaze se na linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
  Kandidat koji ostvaruje prednost prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) mora se pozvati na to pravo te priložiti potpunu dokumentaciju. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) nalaze se na linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
  Kandidat koji ostvaruje prednost u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom mora se pozvati na to pravo i mora dostaviti dokaz. Kandidati koji temeljem ostalih propisa ostvaruju pravo prednosti, pod jednakim uvjetima, moraju se u molbi pozvati na to pravo i priložiti presliku originala javnih isprava na temelju kojih dokazuju pravo prednosti.
  Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje te privolu da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima vrtića.
  Kandidat prijavom na natječaj ujedno daje privolu da se njegovo ime i prezime, ukoliko bude odabran za zapošljavanje objavi na Oglasnoj ploči vrtića, web stranici vrtića te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj.
  Sukladno članku 26. stavku 5. i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. Zakona, natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni odnos se može zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete. S osobom koja ne ispunjava propisane uvjete sklapa se ugovor o radu na određeno vrijeme do popune radnog mjesta na temelju ponovljenog natječaja s osobom koja ispunjava propisane uvjete, ali ne dulje od pet mjeseci.
  Prijave s traženom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj omotnici poštom.

  Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato, Kralja Petra Krešimira 6, 49250 Zlatar
  s naznakom
  “ZA NATJEČAJ - ODGOJITELJ/ICA
  Voditelj programa predškole”

  Nepotpune, nepravodobne i prijave primljene elektronskim putem neće se razmatrati. Dječji vrtić zadržava pravo provedbe intervjua i/ili testiranja kandidata o čemu će kandidati biti obaviješteni putem web stranice vrtića, a koje će provesti Povjerenstvo za provedbu ovog natječaja imenovano od strane ravnateljice. Odluku o zasnivanju radnog odnosa donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato Zlatar.
  O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice vrtića u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata.
  Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato Zlatar, dana 14.09.2022., a rok za podnošenje prijava traje do 22.09.2022. godine.

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE

ZLATARSKO ZLATO ZLATAR

Zlatar, Kralja Petra Krešimira 6

KLASA: 112-01/22-01/01

URBROJ: 2211-341-01/22-190

Zlatar, 14.09.2022.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato Zlatar, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato raspisuje


N A T J E Č A J
za radno mjesto odgojitelj/ica
za popunu radnog mjesta


  ODGOJITELJ/ICA - jedan (1) izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme
  (zamjena za rodiljni i roditeljski dopust, odnosno do povratka radnika na rad)
  UVJETI: Sukladno članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97)
  Probni rad određuje se u trajanju od 30 dana.
  Uz prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti:
  1. životopis (vlastoručno potpisan)
  2. dokaz o državljanstvu
  3. dokaz o stručnoj spremi (preslika)
  4. dokaz o radnom stažu – elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne stariji mjesec dana od objave natječaja
  5. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od dana objave natječaja
  6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak - ne starije od dana objave natječaja
  7. potvrdu Centra za socijalnu skrb da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere – ne stariju od šest mjeseci
  Za prijavu na natječaj dovoljno je dostaviti preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike jer se natječajna dokumentacija ne vraća). Kandidat koji bude izrabran u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.
  U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.
  Kandidat koji ostvaruje prednost prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21) mora se pozvati na to pravo te priložiti potpunu dokumentaciju. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21) nalaze se na linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
  Kandidat koji ostvaruje prednost prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) mora se pozvati na to pravo te priložiti potpunu dokumentaciju. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) nalaze se na linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
  Kandidat koji ostvaruje prednost u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom mora se pozvati na to pravo i mora dostaviti dokaz. Kandidati koji temeljem ostalih propisa ostvaruju pravo prednosti, pod jednakim uvjetima, moraju se u molbi pozvati na to pravo i priložiti presliku originala javnih isprava na temelju kojih dokazuju pravo prednosti.
  Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje te privolu da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima vrtića.
  Kandidat prijavom na natječaj ujedno daje privolu da se njegovo ime i prezime, ukoliko bude odabran za zapošljavanje objavi na Oglasnoj ploči vrtića, web stranici vrtića te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj.
  Sukladno članku 26. stavku 5. i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. Zakona, natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni odnos se može zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete. S osobom koja ne ispunjava propisane uvjete sklapa se ugovor o radu na određeno vrijeme do popune radnog mjesta na temelju ponovljenog natječaja s osobom koja ispunjava propisane uvjete, ali ne dulje od pet mjeseci.
  Prijave s traženom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj omotnici poštom.

  Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato, Kralja Petra Krešimira 6, 49250 Zlatar
  s naznakom
  “ZA NATJEČAJ - ODGOJITELJ/ICA
  Zamjena za rodiljni i roditeljski dopust”

  Nepotpune, nepravodobne i prijave primljene elektronskim putem neće se razmatrati. Dječji vrtić zadržava pravo provedbe intervjua i/ili testiranja kandidata o čemu će kandidati biti obaviješteni putem web stranice vrtića, a koje će provesti Povjerenstvo za provedbu ovog natječaja imenovano od strane ravnateljice. Odluku o zasnivanju radnog odnosa donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato Zlatar.
  O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice vrtića u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata. Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato Zlatar, dana 14.09.2022., a rok za podnošenje prijava traje do 22.09.2022. godine.