Upisi

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE
ZLATARSKO ZLATO
ZLATAR, KRALJA PETRA KREŠIMIRA 6
OIB: 85368851001
KLASA:601-02/22-01/1
UR.BROJ:2211-341-01/22-120
ZLATAR, 09.05.2022.

Na temelju Pravilnika o upisu Dječjeg vrtića i Statuta Dječjeg vrtića iZlatarsko zlato, Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato Zlatar objavljuje

NATJEČAJ
ZA UPIS DJECE U 2022./2023. ODGOJNO-OBRAZOVNU GODINU


1. Naziv i sjedište vrtića: Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato, Kralja Petra Krešimira 6, 49250 Zlatar

2. Zahtjev se podnosi od 10.05.2022. do 24.05.2022. na adresu dječjeg vrtića, putem maila ili osobno.

3. Uz zahtjev podnositelj je dužan priložiti:
- rodni list djeteta ili izvod iz matice rođenih
- domovnicu djeteta
- uvjerenje o prebivalištu ili kopiju osobne iskaznice djeteta
- preslike osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika
- potvrde poslodavca o zaposlenju oba roditelja/skrbnika
- presliku rješenja, potvrda ili uvjerenja radi utvrđivanja prioriteta pri upisu

4. Red prvenstva upisa djeteta u vrtić razrađuje se metodom bodovanja prema sljedećim kriterijima:
- djeca žrtava i invalida Domovinskog rata
- djeca oba zaposlena roditelja
- djeca samohranih roditelja
- djeca iz udomiteljskih obitelji
- djeca iz obitelji s troje ili više djece
-djeca s teškoćama u razvoju, ukoliko ih je moguće integrirati u redoviti program
- djeca u godini prije polaska u školu
- djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu
- djeca s područja Grada Zlatara
- djeca čiji je roditelj student
- djeca koja imaju preporuku CZS ili HZZO
- djeca čiji je roditelj u inozemstvu
- djeca koja imaju stariju braću u vrtiću

Prednost pri upisu ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova. Ukoliko dvoje ili više djece ostvari jednak broj bodova, redoslijed na listi reda prvenstva utvrđuje se po kriteriju starosti djeteta od starijeg prema mlađem.

Rezultati upisa objavit će se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko Zlato Zlatar i na web stranici Vrtića www.vrticijaslice-zlatarskozlato najkasnije do 30. lipnja 2022. godine.

Podnositelji Zahtjeva za upis imaju pravo prigovora na Odluku o rezultatima upisa u dijelu koji se odnosi na upis njegova djeteta.

Prigovor se izjavljuje ravnatelju Dječjeg vrtića u roku od 15 dana od dana javnog objavljivanja odluke o rezultatima upisa.

Upisana djeca počinju ostvarivati program od 1. rujna tekuće godine, ako drugačije nije utvrđeno Ugovorom o ostvarivanju programa.
Ravnateljica:
Elvira Sokolić
Napomena:
Prilikom upisa djeteta, potrebno je ispuniti Zahtjev za upis i Podatke o djetetu te priložiti potrebnu dokumentaciju.

Zahtjev za upis u vrtić
Podaci o djetetu
Jelovnik