Pravni kutak

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE

ZLATARSKO ZLATO ZLATAR

Zlatar, Kralja Petra Krešimira 6

Tel i fax 049/466-120

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijeća Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato raspisuje


N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta


  - DOMAR/LOŽAČ - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)
  - UVJETI: prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
  - Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
  Uz prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti:
  1. životopis s opisom dosadašnjeg rada – vlastoručno potpisan
  2. preslika svjedodžbe o završenoj školi
  3. preslika vozačke dozvole – B kategorija
  4. preslika osobne iskaznice
  5. preslika domovnice
  6. preslika položenog ispita za ložača centralnog grijanja/rukovatelja centralnog grijanja
  7. dokaz o radnom stažu - elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a (ne stariji od 1 mjesec)
  8. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u skladu s člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – ne stariji od  dana objave natječaja i to:
  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – ne stariji od  dana objave natječaja i to:
  - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), 
  - uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko od  djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
  9. potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) ne stariju od šest mjeseci.

  Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Uz prijavu na natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedenu na sljedećoj poveznici
  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.
  Za prijavu na natječaj dovoljno je dostaviti preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike, jer se natječajna dokumentacija ne vraća). Kandidat koji bude izabran u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.

  Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti. Upravno vijeće zadržava pravo poništavanja i ponovnog objavljivanja natječaja.
  Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima vrtića.
  Kandidati prijavom na natječaj ujedno daju privolu da se njegovo ime i prezime, ukoliko bude odabran za zapošljavanje, objavi na oglasnoj ploči vrtića, web stranici vrtića te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj.

  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

  Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, s naznakom „natječaj za domara/ložača“ preporučeno poštom na adresu:

  Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato, Kralja Petra Krešimira 6, 49250 Zlatar

  Nepotpune, nepravodobne, nepotpisane prijave i prijave primljene elektronskim putem neće se razmatrati.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na web stranici Vrtića https://vrticijaslice-zlatarskozlato.hr/
  Natječaj se objavljuje dana 05.11.2021. na web stranici Vrtića, te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE

ZLATARSKO ZLATO ZLATAR

Zlatar, Kralja Petra Krešimira 6

Tel i fax 049/466-120

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijeća Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato raspisuje


N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta  - LOGOPED - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
  - UVJETI: prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
  - Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

  Uz prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti: 1. životopis s opisom dosadašnjeg rada – vlastoručno potpisan 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi 3. preslika osobne iskaznice 4. preslika domovnice 5. dokaz o radnom stažu - elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a 6. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u skladu s člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – ne stariji od  dana objave natječaja i to:
  - uvjerenje   nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), 
  - uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko od  djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
  7. potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) ne stariju od šest mjeseci.

  Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Uz prijavu na natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedenu na sljedećoj poveznici
  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.
  Za prijavu na natječaj dovoljno je dostaviti preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike, jer se natječajna dokumentacija ne vraća). Kandidat koji bude izabran u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.

  Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti. Upravno vijeće zadržava pravo poništavanja i ponovnog objavljivanja natječaja.
  Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima vrtića.
  Kandidati prijavom na natječaj ujedno daju privolu da se njegovo ime i prezime, ukoliko bude odabran za zapošljavanje, objavi na oglasnoj ploči vrtića, web stranici vrtića te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj.

  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

  Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, s naznakom „natječaj za domara/ložača“ preporučeno poštom na adresu:

  Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato, Kralja Petra Krešimira 6, 49250 Zlatar

  Nepotpune, nepravodobne, nepotpisane prijave i prijave primljene elektronskim putem neće se razmatrati.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na web stranici Vrtića https://vrticijaslice-zlatarskozlato.hr/
  Natječaj se objavljuje dana 05.11.2021. na web stranici Vrtića, te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE

ZLATARSKO ZLATO

Zlatar, Kralja Petra Krešimira 6

Tel i fax 049/466-120

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijeća Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato, Zlatar raspisuje


N A T J E Č A J
za potrebe provođenja projekta „3, 2, 1 KRENI!“  - KUHAR - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (10 sati tjedno)
  - UVJETI: prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
  - Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

  Uz prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti: 1. životopis s opisom dosadašnjeg rada – vlastoručno potpisan 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi 3. preslika osobne iskaznice 4. preslika domovnice 5. okaz o radnom stažu - elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a 6. d dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u skladu s člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – ne stariji od  dana objave natječaja i to:
  - uvjerenje   nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), 
  - uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko od  djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
  7. potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) ne stariju od šest mjeseci.

  Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Uz prijavu na natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedenu na sljedećoj poveznici
  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.
  Za prijavu na natječaj dovoljno je dostaviti preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike, jer se natječajna dokumentacija ne vraća). Kandidat koji bude izabran u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.

  Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti i sanitarnu knjižicu.
  Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme radi trajanja projekta „3,2,1, kreni !“ (Produljeni boravak djece u vrtiću) najduže do 30.06.2023. godine, odnosno i ranije ukoliko trajanje projekta iz opravdanih razloga prestane.
  Upravno vijeće zadržava pravo poništavanja i ponovnog objavljivanja natječaja.
  Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima vrtića.

  Kandidati prijavom na natječaj ujedno daju privolu da se njegovo ime i prezime, ukoliko bude odabran za zapošljavanje, objavi na oglasnoj ploči vrtića, web stranici vrtića te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj.

  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

  Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, s naznakom „natječaj za kuhara“ preporučeno poštom na adresu:

  Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato, Kralja Petra Krešimira 6, 49250 Zlatar

  Nepotpune, nepravodobne, nepotpisane prijave i prijave primljene elektronskim putem neće se razmatrati.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na web stranici Vrtića https://vrticijaslice-zlatarskozlato.hr/
  Natječaj se objavljuje dana 22.11.2021. na web stranici Vrtića, te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE

ZLATARSKO ZLATO

Zlatar, Kralja Petra Krešimira 6

Tel i fax 049/466-120

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijeća Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato, Zlatar raspisuje


N A T J E Č A J
za potrebe provođenja projekta „3, 2, 1 KRENI!“  - ODGOJITELJ- 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme
  - UVJETI: prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
  - Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

  Uz prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti: 1. životopis s opisom dosadašnjeg rada – vlastoručno potpisan 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi 3. preslika osobne iskaznice 4. preslika domovnice 5. okaz o radnom stažu - elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a 6. d dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u skladu s člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – ne stariji od  dana objave natječaja i to:
  - uvjerenje   nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), 
  - uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko od  djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
  7. potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) ne stariju od šest mjeseci.

  Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Uz prijavu na natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedenu na sljedećoj poveznici
  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.
  Za prijavu na natječaj dovoljno je dostaviti preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike, jer se natječajna dokumentacija ne vraća). Kandidat koji bude izabran u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.

  Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti i sanitarnu knjižicu.
  Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme radi trajanja projekta „3,2,1, kreni !“ (Produljeni boravak djece u vrtiću) najduže do 30.06.2023. godine, odnosno i ranije ukoliko trajanje projekta iz opravdanih razloga prestane.
  Upravno vijeće zadržava pravo poništavanja i ponovnog objavljivanja natječaja.
  Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima vrtića.

  Kandidati prijavom na natječaj ujedno daju privolu da se njegovo ime i prezime, ukoliko bude odabran za zapošljavanje, objavi na oglasnoj ploči vrtića, web stranici vrtića te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj.

  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

  Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, s naznakom „natječaj za odgojitelja“ preporučeno poštom na adresu:

  Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato, Kralja Petra Krešimira 6, 49250 Zlatar

  Nepotpune, nepravodobne, nepotpisane prijave i prijave primljene elektronskim putem neće se razmatrati.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na web stranici Vrtića https://vrticijaslice-zlatarskozlato.hr/
  Natječaj se objavljuje dana 22.11.2021. na web stranici Vrtića, te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE

ZLATARSKO ZLATO

Zlatar, Kralja Petra Krešimira 6

Tel i fax 049/466-120

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijeća Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato, Zlatar raspisuje


N A T J E Č A J
za potrebe provođenja projekta „3, 2, 1 KRENI!“  - PSIHOLOG - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme
  - UVJETI: prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
  - Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

  Uz prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti: 1. životopis s opisom dosadašnjeg rada – vlastoručno potpisan 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi 3. preslika osobne iskaznice 4. preslika domovnice 5. okaz o radnom stažu - elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a 6. d dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u skladu s člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – ne stariji od  dana objave natječaja i to:
  - uvjerenje   nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), 
  - uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko od  djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
  7. potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) ne stariju od šest mjeseci.

  Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Uz prijavu na natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedenu na sljedećoj poveznici
  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.
  Za prijavu na natječaj dovoljno je dostaviti preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike, jer se natječajna dokumentacija ne vraća). Kandidat koji bude izabran u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.

  Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti i sanitarnu knjižicu.
  Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme radi trajanja projekta „3,2,1, kreni !“ (Produljeni boravak djece u vrtiću) najduže do 30.06.2023. godine, odnosno i ranije ukoliko trajanje projekta iz opravdanih razloga prestane.
  Upravno vijeće zadržava pravo poništavanja i ponovnog objavljivanja natječaja.
  Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima vrtića.

  Kandidati prijavom na natječaj ujedno daju privolu da se njegovo ime i prezime, ukoliko bude odabran za zapošljavanje, objavi na oglasnoj ploči vrtića, web stranici vrtića te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj.

  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

  Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, s naznakom „natječaj za psihologa“ preporučeno poštom na adresu:

  Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato, Kralja Petra Krešimira 6, 49250 Zlatar

  Nepotpune, nepravodobne, nepotpisane prijave i prijave primljene elektronskim putem neće se razmatrati.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na web stranici Vrtića https://vrticijaslice-zlatarskozlato.hr/
  Natječaj se objavljuje dana 22.11.2021. na web stranici Vrtića, te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE

ZLATARSKO ZLATO

Zlatar, Kralja Petra Krešimira 6

Tel i fax 049/466-120

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijeća Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato, Zlatar raspisuje


N A T J E Č A J
za potrebe provođenja projekta „3, 2, 1 KRENI!“  - SPREMAČ - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (10 sati tjedno)
  - UVJETI: prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
  - Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

  Uz prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti: 1. životopis s opisom dosadašnjeg rada – vlastoručno potpisan 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi 3. preslika osobne iskaznice 4. preslika domovnice 5. okaz o radnom stažu - elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a 6. d dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u skladu s člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – ne stariji od  dana objave natječaja i to:
  - uvjerenje   nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), 
  - uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko od  djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
  7. potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) ne stariju od šest mjeseci.

  Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Uz prijavu na natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedenu na sljedećoj poveznici
  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.
  Za prijavu na natječaj dovoljno je dostaviti preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike, jer se natječajna dokumentacija ne vraća). Kandidat koji bude izabran u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.

  Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti i sanitarnu knjižicu.
  Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme radi trajanja projekta „3,2,1, kreni !“ (Produljeni boravak djece u vrtiću) najduže do 30.06.2023. godine, odnosno i ranije ukoliko trajanje projekta iz opravdanih razloga prestane.
  Upravno vijeće zadržava pravo poništavanja i ponovnog objavljivanja natječaja.
  Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima vrtića.

  Kandidati prijavom na natječaj ujedno daju privolu da se njegovo ime i prezime, ukoliko bude odabran za zapošljavanje, objavi na oglasnoj ploči vrtića, web stranici vrtića te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj.

  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

  Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, s naznakom „natječaj za spremača“ preporučeno poštom na adresu:

  Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato, Kralja Petra Krešimira 6, 49250 Zlatar

  Nepotpune, nepravodobne, nepotpisane prijave i prijave primljene elektronskim putem neće se razmatrati.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na web stranici Vrtića https://vrticijaslice-zlatarskozlato.hr/
  Natječaj se objavljuje dana 22.11.2021. na web stranici Vrtića, te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.