Pravni kutak

Na temelju članka 35. stavka 1. alineja 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 67. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato, donosi dana 29.06.2021. godine sljedeći


PRAVILNIK O UPISU DJECE U
DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZLATARSKO ZLATO


  I. OPĆE ODREDBE


  Članak 1.

  Pravilnikom o upisu djece u Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuje se postupak upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato (u daljnjem tekstu: Vrtić), ostvarivanje reda prvenstva pri upisu i druga pitanja u svezi s upisom te postupak ispisa. Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom Pravilniku koriste u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola

  Članak 2.

  U vrtić se mogu upisati djeca od navršenih 12 mjeseca života pa do polaska u osnovnu školu u redovite i ostale programe koji se ostvaruju u vrtiću. U novu pedagošku godinu upisuje se onoliko djece koliko je potrebno da se popune postojeći kapaciteti Vrtića prema odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

  Članak 3.

  Upravno vijeće vrtića sukladno planu upisa i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe odlučuje o upisu djece u pedagošku godinu koja traje od 1. rujna tekuće do 31. kolovoza sljedeće godine.

  II.MJERILA UPISA

  Članak 4.

  Kriteriji za prijem djece u Vrtić primjenjuju se za Zahtjeve primljene po natječaju prema mjerilima i postupcima za ostvarivanje prednosti pri upisu djece u redovne programe u skladu s člankom 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13).
  Članak 5.

  Red prvenstva upisa djeteta u vrtić razrađuje se metodom bodovanja prema sljedećim kriterijima:

  Redni broj I Opis Kriterija I Broj bodova
  1. I Djeca iz obitelji gdje su oba roditelja zaposlena I 10 bodova
  2. I Djeca iz obitelji s troje i više djece I 5 bodova
  3. I Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu I 10 bodova
  4. I Djeca žrtava i invalida Domovinskog rata I 5 bodova
  5. I Djeca s teškoćama u razvoju I 5 bodova
  6. I Djeca iz obitelji u kojoj je za jednog od roditelja/skrbnika procijenjena invalidnost, profesionalna nesposobnost za rad, opća nesposobnost za rad, tjelesno oštećenje i drugo I 5 bodova
  7. I Djeca čiji je roditelj student I 10 bodova
  8. I Djeca roditelja koji primaju dječji doplatak I 5 bodova
  9. I Djeca koja imaju preporuku Centra za socijalnu skrb za uključivanje u vrtić ili HZZO, liječničku preporuku I 5 bodova
  10. I Djeca iz jednoroditeljske obitelji sa zaposlenim roditeljem I 10 bodova
  11. I Dijete u udomiteljskoj obitelji I 5 bodova
  12. I Roditelj u inozemstvu I 5 bodova
  13. I Starija braća u vrtiću I 5 bodova
  14. I Djeca s područja grada Zlatara I 10 bodova

  Članak 6.

  Prednost pri upisu imaju djeca s područja grada Zlatara.
  Poredak na listi prvenstva utvrđuje se unutar reda prvenstva, zbrojem bodova za svako dijete na osnovi kriterija iz članka 5. ovog Pravilnika.
  Prednost pri upisu u okviru utvrđenog broja slobodnih mjesta ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova.
  Ukoliko dvoje ili više djece ostvari jednak broj bodova redoslijed na listi reda prvenstva utvrđuje se po kriteriju starosti djeteta, od starijeg prema mlađem.

  Članak 7.

  Dijete koje do 31.08. tekuće godine ne navrši jednu (1) godinu, uz pravodobno prijavljivanje na javni natječaj ima pravo upisa kad navrši jednu (1) godine, a ukoliko kapacitet jasličke skupine nije popunjen. Obzirom da se u ovom slučaju metoda bodovanja neće primjenjivati, prednost pri upisu ima dijete koje je starije, odnosno koje prije tijekom pedagoške godine napuni jednu (1) godinu.

  Članak 8.

  Za vrijeme porodiljnog dopusta, redovitog ili produženog, dijete za koje se koristi porodiljni dopust ne može biti smješteno u ustanovu. Iznimka su djeca s teškoćama u razvoju, odnosno djeca koja imaju preporuku Centra za socijalnu skrb za uključivanje u vrtić ili HZZO, odnosno liječničku preporuku. Ta djeca mogu biti u ustanovi u kraćem programu, u trajanju od 4 sata dnevno.

  Članak 9.

  Ukoliko u toku pedagoške godine postoji upit za naknadnim upisom djeteta, a u vrtiću je ostalo slobodnih mjesta utvrđenih prema Pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe, dozvoljava se upis djeteta.

  Članak 10.

  Dječji vrtić je dužan osigurati ostvarivanje programa predškole za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu.

  Dječji vrtić može organizirati posebne cjelodnevne, poludnevne i kraće programe te druge programe predškolskog odgoja u skladu s interesima i potrebama djece i zahtjevima roditelja, uz suglasnost osnivača.

  III. DOKUMENTACIJA I POSTUPAK UPISA


  Članak 11.

  Upis djece u vrtić obavlja se na temelju javnog Natječaja koji se objavljuje na oglasnim pločama vrtića, putem oglasa na lokalnoj radio stanici te internetskoj stranici vrtića.
  Natječaj je otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave.
  Prijava na objavljeni natječaj vrši se na temelju zahtjeva za upis koji se može preuzeti na internetskim stranicama vrtića i u vrtiću.

  Članak 12.

  Roditelj odnosno skrbnik podnosi zahtjev za upis djeteta na temelju objavljenog natječaja.
  Uz zahtjev za upis djeteta roditelj odnosno skrbnik obavezno prilaže:
  - izvod iz matične knjige rođenih djeteta
  - domovnicu djeteta
  - potvrdu o prebivalištu djeteta
  Kako bi dijete ostvarilo pravo na red prvenstva upisa metodom bodovanja, roditelj odnosno skrbnik prilaže slijedeću dokumentaciju:
  - potvrdu o zaposlenju za oba roditelja - skrbnika „elektronički zapis“ HZMO (ne starije od 30 dana)
  - izvod iz matične knjige rođenih za braću i sestre
  - potvrdu o statusu žrtve i invalida Domovinskog rata
  - izvadak iz matice rođenih djeteta u kojem nije navedeno ime drugog roditelja ili je isti proglašen trajno radno nesposobnim, nestalim ili umrlim koji se smatra dokazom o samohranosti roditelja (ne starije od 3 mjeseca)
  - potvrdu medicine rada o invalidnosti, općoj ili profesionalnoj nesposobnosti za rad za roditelje
  - pisana preporuka Centra za socijalnu skrb za uključivanje djeteta u vrtić
  - pisana preporuka stručnjaka izvan ustanove (psiholog,loogoped, defektolog, rehabilitator) za uključivanje u vrtić
  - za dijete s teškoćama u razvoju rješenje/nalaz i mišljenje CZSS i preslike medicinske dokumentacije
  - za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj obitelji- rješenje i potvrda CZSS
  - potvrdu o statusu studenta (za roditelje)
  - potvrda o dječjem doplatku

  - Neposredno pred upis predaje se:
  - liječničko uvjerenje o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta s podacima o cijepljenju
  Za točnost podataka iz prethodnih stavaka ovog članka odgovorne su osobe koje su izdale dokumente, odnosno podnositelji zahtjeva. U slučaju osnovane sumnje u točnost podataka iz priloženih dokumenata može se obaviti provjeru istih. Ukoliko se utvrdi da su podaci neistiniti podnositelj zahtjeva gubi pravo upisa.

  Članak 13.

  Postupak upisa djece u Dječji vrtić provodi Povjerenstvo za upis djece (u nastavku teksta: Povjerenstvo) koje imenuje ravnatelj.
  Ravnatelj imenuje predsjednika i dva člana Povjerenstva iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića.
  Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva predsjednik. Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Povjerenstva.
  Povjerenstvo donosi odluke na temelju utvrđenog broja bodova i utvrđuje Prijedlog liste reda prvenstva.
  O radu Povjerenstva vodi se zapisnik. Rad Povjerenstva nadzire ravnatelj.


  Članak 14.

  Prijedlog liste reda prvenstva objavljuje se javno na internetskoj stranici vrtića i oglasnim pločama vrtića u obliku liste koja sadrži: - redni broj, šifra djeteta , ukupan broj bodova.


  Članak 15.

  Roditelji/skrbnici imaju pravo žalbe na Prijedlog liste reda prvenstva u dijelu koji se odnosi na njihovo dijete u roku od osam (8) dana od objave Prijedloga liste reda prvenstva. Prigovor se u pisanom obliku dostavlja Povjerenstvu osobno ili putem pošte na adresu vrtića – Kralja Petra Krešimira 6, Zlatar.
  Članak 16.

  Odluku o žalbi donosi Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu. Upravno vijeće po žalbi može:
  - odbaciti žalbu kao nepravodobnu,
  - odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi odluku Povjerenstva,
  - usvojiti žalbu i ukinuti odluku Povjerenstva te samo donijeti odluku o upisu odnosno rasporedu djeteta ili pak vratiti Povjerenstvu na ponovno odlučivanje
  Odgovor na žalbu u pisanom obliku roditelju se dostavlja u zatvorenoj kuverti osobno ili putem pošte.
  Odluka Upravnog vijeća je konačna.

  Članak 17.

  Na temelju liste reda prvenstva djeca se primaju u vrtić.
  Djeca koja po natječaju, a temeljem bodovnih kriterija nisu upisana u Vrtić vode se na listi čekanja te će ostvarivati pravo upisa tijekom pedagoške godine ukoliko se oslobode mjesta u dobno odgovarajućoj odgojnoj skupini ili se proširi kapacitet Vrtića.
  Odluku iz prethodnog stavka donosi ravnatelj Vrtića.

  IV. ORGANIZACIJA RADA S NOVOUPISANIM POLAZNICIMA VRTIĆA

  Članak 18.

  Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu roditelj/skrbnik je obvezan:

  - ispuniti inicijalni intervju
  - potpisati s Vrtićem Ugovor o reguliranju međusobnih odnosa i sudjelovanju roditelja- skrbnika u plaćanju troškova Vrtića. Dijete ne može početi pohađati Vrtić dok nisu ispunjene sve navedene obveze.

  Dijete ne može početi pohađati Vrtić ukoliko roditelji/skrbnici nisu podmirili ranija dugovanja za korištenje usluga Vrtića.
  Članak 19.

  Djeca upisana u Vrtić slijedom natječaja započinju ostvarivati program od prvog dana tekuće pedagoške godine, ako drugačije nije utvrđeno odlukom osnivača ili ugovorom Vrtića s roditeljem/skrbnikom.

  Članak 20.

  Redovni desetosatni program se vrtiću provodi od 1.9. do 31.8. tekuće godine.
  Tijekom ljetnih mjeseci (srpanj/kolovoz), u blagdanskim periodima zimi, zbog smanjenog broja djece, racionalizacije rada i sredstava, izvođenja radova tekućeg održavanja objekta, Vrtić može organizirati rad u smanjenom broju odgojnih skupina, pri čemu će se voditi računa o nesmetanom ostvarivanju programa.

  V. ISPISI DJECE IZ VRTIĆA


  Članak 21.

  Roditelj dijete ispisuje pisanim zahtjevom (ispisnica).
  Roditelj je dužan o namjeri ispisa obavijestiti ravnatelja najkasnije petnest (15) dana prije namjeravanog prekida korištenja usluga
  Ukoliko roditelji/skrbnici prestanu koristiti usluge Vrtića, a da prethodno nisu ispisali dijete, dužni su platiti korištenje usluga Vrtića kao da je dijete pohađalo Vrtić prema ispostavljenom računu od strane Vrtića.
  Članak 22.

  Vrtić može ispisati dijete ukoliko iz neopravdanih razloga neprekidno izostane 30 dana iz Vrtića bez objašnjenja roditelja.
  Članak 23.

  Dijete može biti ispisano iz Vrtića ukoliko se njegov roditelj- skrbnik ne pridržava Ugovora o sudjelovanju roditelja/skrbnika u korištenju troškova usluga, naročito ako ne podmiri svoje obveze o snošenju troškova za pružene usluge vrtića unazad 3 (tri) mjeseca.
  Rješenje o ispisu djeteta iz Vrtića donosi ravnatelj temeljem Pravilnika o upisu djece. Žalbu roditelja na rješenje o ispisu djeteta iz Vrtića rješava Upravno vijeće Vrtića.
  Članak 24.

  Dijete može pohađati Vrtić kraće vrijeme od vremena koje je utvrđeno za pojedini program, kada je to u interesu zdravlja djeteta te ostale djece u vrtiću o čemu na temelju stručnog mišljenja odlučuju ravnatelj i stručni tim vrtića.

  VI. ZAVRŠNE ODREDBE

  Članak 25.

  Roditelj/skrbnik – korisnik usluga dužan je tijekom godine prijaviti i dokazati svaku promjenu u odnosu na svoj osobni status i činjenice kojima je ostvario prednost pri upisu (promjena prebivališta i ostalo iz članka 13. ovog pravilnika). Vrtić je ovlašten vršiti provjeru podataka tijekom pedagoške godine.
  Članak 26.

  Ovaj pravilnik može se mijenjati i dopunjavati samo na način i u postupku po kojem je donesen.
  Članak 27.

  Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića.

  Predsjednica Upravnog vijeća:
  Mirjana Bajzek

  KLASA: 601-02/21-02 /1
  UR.BROJ: 2211-341-01/21-90

  Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato, dana 30.06.2021., a stupa na snagu dana 07.07.2021.

  Ravnateljica:
  Elvira Sokolić

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE

ZLATARSKO ZLATO ZLATAR

Zlatar, Kralja Petra Krešimira 6

KLASA: 112-01/22-01/02

URBROJ: 2211-341-01/22-191

Zlatar, 14.09.2022.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato Zlatar, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato raspisuje


N A T J E Č A J
za radno mjesto odgojitelj/ica
(voditelj programa predškole)
za popunu radnog mjesta


  ODGOJITELJ/ICA - jedan (1) izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme
  (voditelj programa predškole od 03.10.2022. do 31.05.2023.)
  UVJETI: Sukladno članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97)
  Probni rad određuje se u trajanju od 30 dana.
  Uz prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti:
  1. životopis (vlastoručno potpisan)
  2. dokaz o državljanstvu
  3. dokaz o stručnoj spremi (preslika)
  4. dokaz o radnom stažu – elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne stariji mjesec dana od objave natječaja
  5. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od dana objave natječaja
  6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak - ne starije od dana objave natječaja
  7. potvrdu Centra za socijalnu skrb da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere – ne stariju od šest mjeseci
  Za prijavu na natječaj dovoljno je dostaviti preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike jer se natječajna dokumentacija ne vraća). Kandidat koji bude izrabran u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.
  U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.
  Kandidat koji ostvaruje prednost prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21) mora se pozvati na to pravo te priložiti potpunu dokumentaciju. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21) nalaze se na linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
  Kandidat koji ostvaruje prednost prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) mora se pozvati na to pravo te priložiti potpunu dokumentaciju. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) nalaze se na linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
  Kandidat koji ostvaruje prednost u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom mora se pozvati na to pravo i mora dostaviti dokaz. Kandidati koji temeljem ostalih propisa ostvaruju pravo prednosti, pod jednakim uvjetima, moraju se u molbi pozvati na to pravo i priložiti presliku originala javnih isprava na temelju kojih dokazuju pravo prednosti.
  Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje te privolu da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima vrtića.
  Kandidat prijavom na natječaj ujedno daje privolu da se njegovo ime i prezime, ukoliko bude odabran za zapošljavanje objavi na Oglasnoj ploči vrtića, web stranici vrtića te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj.
  Sukladno članku 26. stavku 5. i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. Zakona, natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni odnos se može zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete. S osobom koja ne ispunjava propisane uvjete sklapa se ugovor o radu na određeno vrijeme do popune radnog mjesta na temelju ponovljenog natječaja s osobom koja ispunjava propisane uvjete, ali ne dulje od pet mjeseci.
  Prijave s traženom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj omotnici poštom.

  Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato, Kralja Petra Krešimira 6, 49250 Zlatar
  s naznakom
  “ZA NATJEČAJ - ODGOJITELJ/ICA
  Voditelj programa predškole”

  Nepotpune, nepravodobne i prijave primljene elektronskim putem neće se razmatrati. Dječji vrtić zadržava pravo provedbe intervjua i/ili testiranja kandidata o čemu će kandidati biti obaviješteni putem web stranice vrtića, a koje će provesti Povjerenstvo za provedbu ovog natječaja imenovano od strane ravnateljice. Odluku o zasnivanju radnog odnosa donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato Zlatar.
  O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice vrtića u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata.
  Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato Zlatar, dana 14.09.2022., a rok za podnošenje prijava traje do 22.09.2022. godine.

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE

ZLATARSKO ZLATO ZLATAR

Zlatar, Kralja Petra Krešimira 6

KLASA: 112-01/22-01/01

URBROJ: 2211-341-01/22-190

Zlatar, 14.09.2022.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato Zlatar, Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato raspisuje


N A T J E Č A J
za radno mjesto odgojitelj/ica
za popunu radnog mjesta


  ODGOJITELJ/ICA - jedan (1) izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme
  (zamjena za rodiljni i roditeljski dopust, odnosno do povratka radnika na rad)
  UVJETI: Sukladno članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97)
  Probni rad određuje se u trajanju od 30 dana.
  Uz prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti:
  1. životopis (vlastoručno potpisan)
  2. dokaz o državljanstvu
  3. dokaz o stručnoj spremi (preslika)
  4. dokaz o radnom stažu – elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne stariji mjesec dana od objave natječaja
  5. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od dana objave natječaja
  6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak - ne starije od dana objave natječaja
  7. potvrdu Centra za socijalnu skrb da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere – ne stariju od šest mjeseci
  Za prijavu na natječaj dovoljno je dostaviti preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike jer se natječajna dokumentacija ne vraća). Kandidat koji bude izrabran u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.
  U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.
  Kandidat koji ostvaruje prednost prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21) mora se pozvati na to pravo te priložiti potpunu dokumentaciju. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21) nalaze se na linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
  Kandidat koji ostvaruje prednost prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) mora se pozvati na to pravo te priložiti potpunu dokumentaciju. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) nalaze se na linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
  Kandidat koji ostvaruje prednost u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom mora se pozvati na to pravo i mora dostaviti dokaz. Kandidati koji temeljem ostalih propisa ostvaruju pravo prednosti, pod jednakim uvjetima, moraju se u molbi pozvati na to pravo i priložiti presliku originala javnih isprava na temelju kojih dokazuju pravo prednosti.
  Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje te privolu da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima vrtića.
  Kandidat prijavom na natječaj ujedno daje privolu da se njegovo ime i prezime, ukoliko bude odabran za zapošljavanje objavi na Oglasnoj ploči vrtića, web stranici vrtića te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj.
  Sukladno članku 26. stavku 5. i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. Zakona, natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni odnos se može zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete. S osobom koja ne ispunjava propisane uvjete sklapa se ugovor o radu na određeno vrijeme do popune radnog mjesta na temelju ponovljenog natječaja s osobom koja ispunjava propisane uvjete, ali ne dulje od pet mjeseci.
  Prijave s traženom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj omotnici poštom.

  Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato, Kralja Petra Krešimira 6, 49250 Zlatar
  s naznakom
  “ZA NATJEČAJ - ODGOJITELJ/ICA
  Zamjena za rodiljni i roditeljski dopust”

  Nepotpune, nepravodobne i prijave primljene elektronskim putem neće se razmatrati. Dječji vrtić zadržava pravo provedbe intervjua i/ili testiranja kandidata o čemu će kandidati biti obaviješteni putem web stranice vrtića, a koje će provesti Povjerenstvo za provedbu ovog natječaja imenovano od strane ravnateljice. Odluku o zasnivanju radnog odnosa donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato Zlatar.
  O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice vrtića u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata. Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato Zlatar, dana 14.09.2022., a rok za podnošenje prijava traje do 22.09.2022. godine.